Kallelse årsstämma 2016-04-26

Tid: tisdag 26 april 2016 kl 09.00 – 16.00 (inklusive avbrott för lunch)
Plats: Stockholm, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Landstingssalen, ingång från baksidan
Kommunikation: Blå linje från T-centralen mot Hjulsta, restid 2 min, Station Rådhuset, uppgång Södra Agnegatan, 300 m gång till Landstingshuset, Stockholm.

Anmälan: senast 16 april till stamma@seniornet.se

Program

09.00 – 09.45 Registrering av röstberättigade klubbar och medlemmar, kaffe och smörgås

10.00 – 10.15 Jens Sjöström (S), Oppositionslandstingsråd med ansvar för regionplanering och personal inledningstalar om sina erfarenheter kring digitalt utanförskap och dess utmaningar i en digitaliserad värld och region. Behovet av infrastruktur såväl tekniskt som demokratiskt.

10.15 – 13.00 Årsmötesförhandlingar

13.00 – 14.00 Lunch på egen bekostnad pris cirka 100 kr. Restaurang Asplunden finns i Landstingshuset, mitt emot Landstingssalen.

14.00 – 16.00 Årsmötesförhandlingar fortsätter

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat samt fastställande av dagordning
 6. Nominering inför val av styrelse
 7. Föredragning av årsredovisning 2015
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Beslut om
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning
  2. Disposition av årets resultat
  3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2016
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för 2017 och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2016
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Årsmötets avslutande
  1. Avtackning av avgående styrelseledamöter m.fl.
  2. Ordförandeklubban överlämnas till ny ordförande att avsluta mötet

Samvaron fortsätter lite mer interaktivt inom några förberedda diskussionsområden som Varumärket SeniorNet, Framtidsfrågor, RUT-avdrag för IT samt Medlemssystemet, Webbplatsen och klubbkonceptet.

Varmt välkomna!
Styrelsen för SeniorNet Sweden

Årsmöteshandlingar

 • Kallelse till årsstämma (ovan)
 • Valberedningens förslag
 • Årsredovisning SeniorNet Sweden 2015 inkl revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan 2016
 • Budget 2016
 • Stadgeändringar
 • Motioner