Informationspolicy

och redaktionella riktlinjer

SeniorNet Swedens närvaro på nätet skall återspegla det faktum att föreningen är ledande inom området seniorer och IT-samhället. Ingen annan organisation i Sverige har en samlad kunskap om äldres agerande på nätet, deras önskemål och krav på IT-tjänster och produkter som SeniorNet. Ingen annan organisation har heller samma tillgång till ett antal lokala klubbar med IT-kunniga äldre medlemmar. Det gör att vi kan spela en väsentlig roll i informationssamhället Sverige.

SeniorNet Sweden är en tillgång för alla aktörer som verkar för att påverka äldres situation i det digitala samhället. Vår kompetens måste därför marknadsföras med bra och rätt riktad information. Webbsidan spelar här en avgörande roll. Den ska ha ett innehåll som fångar både samhällets och medlemmarnas intresse. Webbsidan ska både vara föreningens främsta marknadsföringsverktyg och den centrala mötesplatsen för föreningens klubbar och medlemmar. Vi ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information om SeniorNet, informera om viktiga händelser och projekt, skapa intresse för verksamheten och bygga upp ett förtroende för densamma samt skapa förutsättningar för en dialog med omvärlden genom användning av utvalda Internet-kanaler.

Redaktionella riktlinjer

SeniorNet Sweden marknadsförs genom riktad extern information via en målgruppsanpassad webbsida. Webbsidan ska innehålla löpande aktuell information om vår verksamhet och de möjligheter som föreningen har att hjälpa äldre in i informationssamhället. Medlemmarna ska via sin inloggning ha ett gott basutbud i form av utbildning och teknisk information, datasupport, diskussionsmöjligheter, kultur och social samvaro, rabatterbjudanden samt information om relevanta nyheter inom IT-världen. Klubbarna ska ges ett bra administrativt stöd och webbsidan ska vara en vägvisare till klubbarna och deras verksamheter.

Styrelsen ger i egenskap av ansvarig utgivare långsiktiga direktiv till webbredaktör och påverkar sedan inte det löpande arbetet så länge publiceringen inte avviker från givna direktiv. Webbredaktören kan till sin hjälp ta frivilligt ideellt engagerade medarbetare av tillfällig eller mer permanent natur. Om arvode skall utbetalas är detta ett styrelsebeslut för respektive enstaka tillfälle. Redaktörer för särskilda områden i Forum, som teknisk administration, datasupport eller livsåskådningsfrågor bör engageras mer långsiktigt.

Top