Om oss

En ideell IT-förening för seniorer

SeniorNet är en ideologisk och partipolitiskt obunden förening. Vårt mål är att främja seniorers användning av digital informationsteknik för delaktighet i dagens samhälle.

Vår devis är

Äldre lär äldre om digital kommunikation och internet

2015 02 17 Workshop SNK -003

Foto: SeniorNet Kungsholmen

Verksamhet

Föreningen verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer framför allt genom att:

  • Ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande i SeniorNet som en möjlighet till att knyta nya kontakter seniorer emellan.
  • Utveckla kunskapen hos seniorer så att de, utifrån sina olika förutsättningar, kan använda sig av IT och utnyttja de tjänster och möjligheter som dagens kommunikationsteknik ger.
  • Publicera en webbsida för publik information om föreningens och klubbarnas verksamhet och för medlemmar lägga upp utbildningar, information om digital teknik som verktyg för information och kommunikation, informera om medlemsförmåner samt via forum och chatt ge möjlighet till social kontakt, samverkan och tankeutbyte medlemmar emellan och hjälp med praktiska och tekniska frågor om datorer, program och Internet.
  • Verka för att det bildas nya lokala klubbar samt följa och stödja verksamheten i de anslutna klubbarna.
  • Verka för att utbildning, utrustning, information och service inom IT-området anpassas till seniorers behov.
  • Söka samverkan med liknande intresseorganisationer i Sverige och andra länder.

Organisation

Föreningen utövar sin verksamhet som riksförening (organisationsnummer 802 403 09 03) och genom klubbar som är anslutna till föreningen.
Varje klubb har en styrelse och man lägger själva upp studieprogram och övrig verksamhet. Föreningen vänder sig i första hand till seniorer 55+. Medlem ansluter sig till valfri lokal klubb alternativt internetklubb. Medlemsavgiften är 250 kronor per år.